/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Stowarzyszenie "W stronę Tęczy"

Opublikowano w January 30, 2019
Kategoria Stowarzyszenie


Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym  
                                 „ W Stronę Tęczy”


                                    działające przy
Specjalnym OśrodkuSzkolno- Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Złotej

32- 859 Złota 292  /fax. 0/prefix/14– 663– 9083 e- mail: zlotatecza10@interia.pl
REGON  120135490   NIP 8691860487
KRS 0000244150
nr Konta 06 1020 4984 0000 4002 0039 4254 Bank PKO BP
                                 
                               
 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „ W Stronę Tęczy"
powstało z inicjatywy  Dyrekcji, nauczycieli i wychowawców Specjalnego OśrodkaSzkolno Wychowawczego w Złotej. Działalność  Stowarzyszenia zapoczątkowało spotkanie grupy 15 osób, które podjęły zgodną decyzję o powołaniu do życia stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci – wychowanków SOSW w Złotej , i ich rodzin. Po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych, stosowne dokumenty zostały złożone w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego i w dniu 28. 10.2005 roku  Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru pod numerem
                                                      KRS 00000 244150

 Stowarzyszenie ma swoją siedzibę przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Złotej  -  Złota 292   32-859 Złota  woj. Małopolskie.

Głównym Celem Stowarzyszenia jest działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • gromadzenie informacji o sytuacji zdrowotnej, warunkach socjalnych życia i rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym .
 • psychologiczną, pedagogiczną i materialną pomoc dla dzieci oraz ich rodziców, opiekunów prawnych.
 • współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i innymi organizacjami ( GOPS, PARPA, PCPR, PEFRON itp. )
 • nawiązywanie współpracy międzynarodowej z innymi Stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i prawnymi.
 • organizowanie i prowadzenie wszelakich form zajęć pozalekcyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych,  kulturalno-oświatowych i innych.
 • inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z ich zdrowymi rówieśnikami.
 • współpraca z innymi organizacjami wspierającymi i realizującymi podobne cele.
 • popularyzowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
 • starania o uzyskanie pomocy z zewnętrznych źródeł finansowania.
 • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych.
 • wszechstronna pomoc dzieciom z upośledzeniem umysłowym, wywodzącym się z rodzin patologicznych – szczególnie zagrożonych
 • wspieranie dzieci upośledzonych umysłowo zagrożonych przemocą w rodzinie
 • pomoc dzieciom- ofiarą nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku zdarzeń drogowych na skutek których wystąpiła dysfunkcja ruchu lub kalectwo
 • pomoc dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi schorzeniami narządów ruchu w likwidacji  barier architektonicznych
 • organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ( wycieczki, kolonie i półkolonie, turnusy rehabilitacyjne ).
 
    Pierwszym  znaczącym działaniem, jakie zostało wspólnie podjęte, było ubieganie się o przyznanie Stowarzyszeniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Po długich staraniach, 15 marca 2010 roku  Stowarzyszeniu nadano status OPP, dzięki czemu możliwe stało się pozyskiwanie 1% z odpisów od podatku dochodowego na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia.

   Wszystkie funkcje w Stowarzyszeniu od początku pełnione są społecznie. Członkami są nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Złotej. Wspólnie tworzą zgrany zespół, w którym profesjonalizm, zaangażowanie w sprawę, wzajemna życzliwość i zrozumienie stanowią podstawę codziennej pracy na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych. Bez zapału i serca działalność stowarzyszenia nie byłaby możliwa.
 
 
  Od Stycznia 2019 roku zaczynamy publikować informacje z działalności naszego Stowarzyszenia na oficjalnej stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Złotej.
                                                    ZAPRASZAMY !!!!!!
 

 
          PODZIĘKOWANIE ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU
                                                za 2017 r


         Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz  Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „ W Stronę Tęczy” składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.
  Dzięki Państwa życzliwości pozyskaliśmy kwotę:
                                                                                   1520,80zł
 
Otrzymane środki przeznaczono w całości na organizację – dofinansowanie wyjazdu naszych podopiecznych na Turnus Rehabilitacyjny w maju 2018r nad morze do Sarbinowa Morskiego.  

  Realizacja celów statutowych naszego stowarzyszenia związanych z działaniem na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi , możliwa jest tylko dzięki życzliwości ludzi dobrej woli, którzy potrafią dostrzec potrzebujących.
Dziękując wszystkim, mamy nadzieję, iż będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.
                                                                                 Zarząd Stowarzyszenia
 

Czytaj więcej »