/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Koncepcja pracy SOSW w Złotej

 
KONCEPCJA PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 
im. MARII KONOPNICKIEJ W ZŁOTEJ

 
 
MISJA OŚRODKA:
 
WYCHOWUJEMY I KSZTAŁCIMY DZIECI SPECJALNEJ TROSKI, ZAPEWNIAMY INDYWIDUALNY, OPTYMALNY I WSZECHSTRONNY ROZWÓJ KAŻDEMU Z NICH, DAJĄC IM SZANSĘ NA MOŻLIWIE NAJWIĘKSZĄ SAMODZIELNOŚĆ I FUNKCJONOWANIE W ŻYCIU SPOŁECZNYM.

 
WIZJA:   
                 
Jesteśmy Placówką:
 -  Przygotowującą dzieci i młodzież specjalnej trosk ido pracy zawodowej a także do pracy w warunkach domowych. Stanowi to niezbędny składnik procesu rewalidacji i rehabilitacji.
 - Prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych mających          na celu pełny rozwój talentów i zainteresowań uczniów.
 - Zapewniającą całodobową fachową opiekę ze strony nauczycieli, wychowawców, psychologa, pedagoga, logopedy, pielęgniarki i personelu administracyjno-obsługowego w atmosferze życzliwości, akceptacji, zrozumienia, zaufania i tolerancji.
 - Przeciwdziałającą przejawom niedostosowania społecznego poprzez współpracę z rodzicami, sądami dla nieletnich, psychologiem, pedagogiem, policją, opieką społeczną.
 - Współpracującą z domem rodzinnym,  środowiskiem lokalnym wychowanka  oraz prowadzącą szeroko rozumianą pedagogizację rodziców.
 - Pielęgnującą tradycję, obrzędowość regionalną, dorobek kultury i cywilizacji.
 
PRIORYTETY PRACY OŚRODKA
 1. Zapewniamy indywidualny, optymalny i wszechstronny rozwój każdego dziecka pozwalający na możliwie największą samodzielność i funkcjonowanie w środowisku.
 2. Przygotowujemy uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie.
 3. Proponujemy system wartości oparty na chrześcijańskich zasadach, chcemy wychowywać człowieka, który będzie odróżniać dobro od zła, umiał dbać o swoje zdrowie i innych.
 4. Wychowujemy w naszej szkole w sposób integralny, personalistyczny i indywidualny.
 5. Gwarantujemy rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne wychowankom poprzez ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
 6. Opracowujemy i wdrażamy w życie indywidualne systemy komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego z wychowankami.
 7. Staramy się pozyskiwać środki na poprawę warunków lokalowych i bazy materialnej placówki.
CELE STRATEGICZNE
 1. Kształtujemy umiejętności samodzielnego korzystania z różnych pomocy dydaktycznych, środków audiowizualnych oraz posługiwania się komputerem.
 2. Ukazujemy zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
 3. Umożliwiamy wychowankowi opanowanie w szerokim zakresie umiejętności praktycznych określonych programem (zwłaszcza praktycznej nauki zawodu).
 4. Prowadzimy działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu.
 5. Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne.
 6.  Projektujemy i prezentujemy wytwory plastyczne na wystawach szkolnych i okolicznościowych.
 7. Pracujemy nad poprawnością tworzonych przez ucznia form wypowiedzi.
 8. Staramy się aby każdy uczeń, dbał o własne ciało, rozwijał sprawność fizyczną, uczył się kierować własnym postępowaniem, bronił się przed zagrożeniami niszczącymi zdrowie jak: nikotyna, narkotyki, alkohol, agresja, przemoc.
 9. Kształtujemy postawy patriotyczne poprzez:
- uczestnictwo i organizację obchodów ważnych wydarzeń historii narodu i regionu,
- wyrabianie szacunku do zabytków przeszłości i pamiątek narodowych,
- oddawanie czci symbolom narodowym i religijnym,
10. Rozwijamy uczucia empatii, akceptacji i tolerancji poprzez pomoc słabszym fizycznie i słabszym w nauce, kulturalne i życzliwe zwracanie się do siebie.
11. Wyrabiamy umiejętności współżycia i współdziałania w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za innych.
12. Angażujemy rodziców do współuczestnictwa w życiu szkoły.
13. zapoznajemy z przeszłością Złotej i zachodzącymi w niej zmianami.
14. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym w organizowaniu imprez na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
15. Pozyskujemy środki na remonty i inwestycje w naszym Ośrodku.
16. Chronimy przyrodę w najbliższym otoczeniu, bierzemy udział w akcjach „sprzątania świata”.
17.Gwarantujemy wysoki poziom edukacyjny poprzez:                                            
- realizowanie autorskich programów edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów,
- ustawiczne podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji przez nauczycieli.
Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana we współpracy z rodzicami i środowiskiem.