/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Oferta edukacyjnaSZANOWNI PAŃSTWO,

Dyrekcja SOSW w Złotej ogłasza nabór dzieci i młodzieży

na poszczególnych etapach etapach edukacyjnych:- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA


jest przeznaczone dla małych dzieci wykazujących nieprawidłowości w  rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzin;
więcej można przeczytać tutaj

- PRZEDSZKOLE SPECJALNE

jest przeznaczone dla dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w szczególności dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju: z uszkodzonym narządem ruchu, z uszkodzonym narządem słuchu, z wadą wzroku, ze spektrum autyzmu;
więcej można przeczytać tutaj

 
- SZKOŁA PODSTAWOWA
 
  klasy   I - III
  klasy  IV- VIII

 
dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 
 
 
- SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

dla uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 
kierunek
 
KUCHARZ 
1. Uczniowie tego kierunku uczą się przyrządzania posiłków według określonych receptur zgodnych z wymogami racjonalnego żywienia.Oprócz   tego poznają sposoby zabezpieczenia żywności przed zepsuciem, wykonywania przetworów z owoców i jarzyn, wykonywania wyrobów
garmażeryjnych, przygotowywania napojów, deserów, wyrobów cukierniczych
( ciasta, desery).
 
2. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego restauracjach, barach, jadłodajniach, stołówkach pracowniczych, szkolnych, szpitalach , sanatoriach.

3. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej pracowni żywienia.

 
4. Praca w 6-8 osobowych grupach pozwala na indywidualizację pracy
z uczniem.
 
5. SOSW zapewnia odbycie praktyki zawodowej oraz bezpłatne podręczniki.
 
 


- SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła dla uczniów  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie rokujących podjęcia samodzielnej pracy zawodowej.
 
Uczniowie w czasie 3 - letniej nauki w PDP wykonują prace z zakresu :
 
- gospodarstwa domowego: (sporządzanie i wydawanie posiłków, wykonywanie przetworów owocowo - warzywnych,pielęgnowanie roślin)
- szycia ręcznego
, rękodzielnictwa
- ogrodnictwa
- prac porządkowych z elementami obsługi hotelowej
 
Uczniowie PDP zdobywaja wiedzę i umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu tj. komunikowanie się, samoobsługa, dbanie o własne zdrowie
i bezpieczeństwo, posługiwanie się pieniędzmi.


 
Ośrodek prowadzi również zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.


(o stosowanych metodach pracy można przeczytać tutaj) 
WARUNKI REKRUTACJI

NABÓR DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZŁOTEJ
TRWA PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY
 

Warunki przyjęcia do Szkoły Podstawowej Specjalnej,  Szkoły Branżowej I Stopnia, Szkoły Przysposabiającej do
 Pracy

 
Do każdego rodzaju szkół przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Skierowanie do placówki:

- dla uczniów zamieszkałych w powiecie brzeskim – wydaje Starosta Powiatu Brzeskiego na wniosek rodziców/opiekunów prawnych (do podania należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną),

- dla uczniów spoza powiatu brzeskiego- skierowanie wydaje Starosta Powiatu Brzeskiego na wniosek Starosty Powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia (rodzice składają podanie do Starostwa  w miejscu zamieszkania wraz z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną),   


wzór skierowania do  pobrania tutaj


Dokumenty, które należy złożyć w placówce:
 
- dwa zdjęcia,
- dokumenty szkolne- ostatnie świadectwo szkolne, wyniki sprawdzianu lub egzaminu,
- odpis aktu urodzenia, informacje o numerze PESEL.   

 
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy
do złożenia osobistej wizyty w Ośrodku, bądź kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 14 6639083